&nbsp

Opći podaci

Dom za odgoj djece i mladeži Zadar (u daljnjem tekstu: Dom) ustanova je socijalne skrbi u nadležnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koja pruža usluge djeci i mladima sa problemima u ponašanju i poteškoćama mentalnog zdravlja. Zakon o socijalnoj skrbi dostupan je na slijedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3289.html.

Dom na području Grada Zadra funkcionira od 1969. godine. Djelatnost Doma je pružanje usluga socijalne skrbi izvan vlastite obitelji za zadovoljavanje socijalno-zaštitnih potreba djece i mladeži u dobi do 21. godine života.

Sjedište Doma je u ulici Bana Josipa Jelačića br. 8.

Kontakt informacije:

Ravnatelj: Ljiljana Šarić, dipl. soc. pedagog (023/234-821); fax: 023/231-393; e- mail: ljiljana.saric@socskrb.hr

Voditelj Odjela timske procjene, prihvata i tretmana: 023/234-831

Voditelj Odjela boravka i savjetovanja: 023/234-829

Psiholog: 023/234-822

Socijalni radnik: 023/234-824

Socijalni pedagog: 023/234-833

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka: 023/234-824; fax: 023/231-393; email: strucnitim1@domzaodgoj-zadar.com